Friday, June 10, 2016

i choose to be happy, short story slam week 46

Image result for tumblr
Image result for wangfujing street

 

wangfujing street,
shengxifu shop
kentucky chicken and wings
yummy to jiahong, simei, hounian, and qiangjiao

 

short story slam week 46: escape

1 comment: